യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയാൽ വൃക്ക സ്തംഭനം ഉറപ്പ്

Posted on

ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിലെ ഡിഎൻഎയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പ്യൂരിൻ. കോശങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പ്യൂരിൻ വിഘടിച്ചാണ് ശരീരത്തിൽ പ്രധാനമായും യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടാതെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ വിഘടിച്ച് പ്യൂരിൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിൽനിന്ന് ധാരാളം യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവ വൃക്ക സ്തംഭനത്തിനു വഴിവയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ വിശദീകരിക്കുന്നു.!

watch video

Leave a Reply

Your email address will not be published.