കുട്ടികളിലെ തലവേദന നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയരുത്, കാരണങ്ങൾ ഇവയാകാം

Posted on

കുട്ടികളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നമാണ് തലവേദന. ഇത് കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ദൈനം ദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു, കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ്, ഈ വിലപ്പെട്ട വിവരം നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്.

watch video

Leave a Reply

Your email address will not be published.