ജയസൂര്യക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സെൽഫി ചേച്ചിക്ക് വീട്ടിൽകൊണ്ടുപോകാൻ നിവർത്തിയില്ല, താരം ചെയ്‌തതുകണ്ടോ

Leave a Reply

Your email address will not be published.