കാമുകൻ ചോദിച്ചു ‘അമ്മ ചെറുപ്പമല്ലേ, അമ്മയ്ക്ക് ജോലിക്കു പൊയ്ക്കൂടേ, അവിടെനിർത്തി പ്രണയവും വിവാഹവും

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.