ബ്രസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്

സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന് പൂര്‍ണത നല്‍കുന്ന ഒന്നാണ് സ്തനങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ ശരീരത്തെ ഏത് ഭാഗത്തേയും പോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് സ്തനങ്ങളും. സ്തനങ്ങള്‍ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പല തരത്തിലുള്ള ഇന്‍ഫെക്ഷനും മറ്റും ഉണ്ടാവുന്നു.

watch video

Leave a Reply

Your email address will not be published.