മമ്മുട്ടിയെ വെറുത്തു പോയി, ഒരു കുത്തുകൊടുക്കാൻ തോന്നി, തുറന്നടിച്ച്‌ ആന്റോ ജോസഫ്, കാരണം പുഴു..

Leave a Reply

Your email address will not be published.