ഭാര്യയായിരിക്കുമ്പോൾ ‘മഞ്ജുവിനൊപ്പം ജീവിച്ചതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ദിലീപ് ജീവിച്ചത് കാവ്യയ്‌ക്കൊപ്പം

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.