നടൻ ശ്രീനിവാസന്റെ രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ഫോട്ടോ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചോർത്തിയത്… വേഗം തിരിച്ചുവരട്ടെ

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.