നടൻ മാധവന്റെ അവസ്ഥകണ്ട്‌ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നവ്യാനായർ, അറിഞ്ഞില്ല, ആരും പറഞ്ഞില്ലത്രേ… ദുരിതമാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published.