ഇഷ്ട്ട നടി തുറന്നു പറയുന്നു വഴക്കാളിയെന്ന പേരുണ്ട് അതിനാൽ വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published.