ഗാനമേളയിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഗായകൻ ശരത് കുഴഞ്ഞു വീണുമരിച്ചു, കണ്ട് നിന്നവർക്ക് വിറയൽ

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.