നല്ല ഹൃദയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കാണുക കൊല്ലം ഷാഫിയുടെ ഈ ആരാധകരെ, ദൈവത്തിന്റെ സന്തതികളാണ്

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.