ദിലീപിൻ്റെ ഒരു നായികകൂടി വിവാഹിതയാകുന്നു, പ്രണയവിവാഹം രഹസ്യമായി നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published.