കവിയൂർ പൊന്നമ്മയ്ക്ക് ശങ്കരാടിയുമായി വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരുന്നു…! 

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.