സുപ്രിയയുടെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന് പർപ്പിൾ സാരിയിൽ തിളങ്ങി താരം…!

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.