മഞ്ജു വേദനിച്ചപ്പോൾ ദിലീപും കാവ്യയും ചിരിച്ചു!ദിലീപ് ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടുമോ?സ്വാമിപറയുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published.