നടിയെ ആക്രമിക്കും എന്ന് ഭാമയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു||ഭാമയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും

Leave a Reply

Your email address will not be published.