ഈശ്വരാ മഞ്ജുവിനോട് ദിലീപിന്റെ അമ്മ കാണിച്ച ക്രൂരത പുറത്ത്||എല്ലാം സഹിച്ചു മിണ്ടാതെ മഞ്ജു|

Leave a Reply

Your email address will not be published.