ഞാനും ആളുകളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുമായിരുന്നു : അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്തതിന് കാരണം ഇതാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published.