ഓപ്പറേഷന്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ മരണം ഉറപ്പ്.. മരണത്തെ അതിജീവിച്ച് കനിഹയുടെ പ്രസവം..!

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.