ആഫ്രിക്കൻ മുഷി മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published.