കാല്‍ ഒന്നനങ്ങി.. അത്രമാത്രം’.. അവസാനമായി ലളിതാമ്മയെ മഞ്ജുപിള്ള വിളിച്ചപ്പോള്‍..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.