കോവിഡ് മുക്തരിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ മാറാൻ ഒരു വർഷം എടുക്കും. | കാരണം.?

Posted on

കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകമാകെ പിടിപ്പെട്ടിട്ട് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നു. ഇതിനോടകം തന്നെ കോവിഡ് പലരിലും വന്നുപോയി കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ പുതിയപഠനങ്ങൾ ചൂജിപ്പിക്കുന്നത് കോവിഡ് വന്ന മുക്തരായവരിൽ പലതെരത്തിലുള്ള ലക്ഷങ്ങൾ കാണുകയും അവ ഒരു വര്ഷം വരെ രോഗമുക്തരിൽ കണ്ടുവരുന്നതുമാണെന്നാണ്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോർട്ട് .

watch video

Leave a Reply

Your email address will not be published.