സിദ്ദിഖിന്റെ സുഖമില്ലാത്ത മകനെ ചേര്‍ത്തു പിടിച്ച് ഒപ്പം നിര്‍ത്തി അമൃത. ഇതാണ് സ്‌നേഹം. ദൃശ്യങ്ങള്‍!!

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.