തോളിൽ കയ്യിട്ട് മമ്മൂക്ക…കണ്ട ഭാവം നടിക്കാതെ മോഹൻലാൽ..കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് കാവ്യ.. 

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.