ആരും കാണാതെ അമമയെ ഒഴിവാക്കി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു !!ചുംബിച്ചു !! ഒന്നും ഒളിക്കുന്നില്ല കാവ്യാ !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.