സിനിമകൾ കിട്ടാൻ കിടന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ?? കിടന്നത് ആരുടെ കൂടെ !! എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി നടി !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.