ശരീരത്തിൽ വിട്ടു മാറാത്ത വേദന പരിഹാരം

ശരീരത്തിൽ വിട്ടു മാറാത്ത വേദന ,ക്ഷീണം ,വേദനകൊണ്ട് ഉറക്കം ശരിയാകാതെ അവസ്ഥ ഇതാണ് കാരണം ,പരിഹാരം.

WATCH VIDEO

Leave a Reply

Your email address will not be published.