മമ്മൂട്ടി സിനിമയെപ്പറ്റി ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ശ്വേതാമേനോൻ മാത്രമല്ല!

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.