തട്ടമിടാതെ പുറത്തിറങ്ങില്ല…മേക്കപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചു..സജിത ബേട്ടിയെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ.. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.