ആദ്യ മകളുടെ മരണത്തില്‍ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി ഗിന്നസ് പക്രുവും ഭാര്യയും..!! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.