അലർജി പൂർണ്ണമായും മാറാൻ

അലർജി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാത്ത ആളുകൾ കുറവാണ്. പൊടി, പുക, ഭക്ഷണം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ നീണ്ട നിര. തുടക്കത്തിലേ തന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖം ആണ് എന്നുള്ളത് എത്രപേർക്ക് അറിയാം. എങ്ങനെ immuno therapy യിലൂടെ അലർജി പൂർണ്ണമായും എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published.