ജയിലിൽ നിന്നും നാദിർഷയെ ഫോൺ വിളിച്ചു പൾസർ സുനി||ഒടുവിൽ എല്ലാം പുറത്തായി

Leave a Reply

Your email address will not be published.