കലാഭവൻ മാണിയുടെ ചരമദിനത്തിൽ കണ്ണുനനയിച്ച വാക്കുകൾ വീണ്ടും! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.