സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം, എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും ചെയ്യില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published.