സഹായിക്കണേയെന്ന് ലളിത ചേച്ചി കേണപേക്ഷിച്ചു.. എന്നിട്ടും.. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് സുരേഷ് ഗോപി!! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.