സഹായം ചോദിച്ചു വന്ന കെപിഎസി ലളിതയെ പാര്‍വ്വതിയും ജയറാമും കേട്ടഭാവം നടിച്ചില്ല.!! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.