സങ്കടം സഹിക്കാതെ ചാരി നിന്നു..ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ്…ലാലേട്ടൻ I

Leave a Reply

Your email address will not be published.