മരുന്ന് വാങ്ങാന്‍ പോലും കാശ് നല്‍കാത്തവര്‍ മരിച്ചപ്പോള്‍ കരഞ്ഞൊലിപ്പിച്ച് എത്തി..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.