ആ ‘ആഗ്രഹം’ ബാക്കിയായി..! മകൻ സിദ്ധാർഥ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ??? “ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.