ദിവസവും രാവിലെ ഇത് കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ നല്ല നിറം വെക്കും കവിളുകൾ തുടുക്കും രോഗങ്ങൾമാറും

Leave a Reply

Your email address will not be published.