പ്രിയ നടി കാവ്യയെ പോലീസ്അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; കരണമറിഞ്ഞു നടുങ്ങി ആരാധകർ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.