നെഞ്ച് പൊട്ടി “”ദിലീപ്”” !! എന്റെ മഞ്ജുവായിരുന്നു ശരി !! മാപ്പ് !! ഒരായിരം മാപ്പ് !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.