ജയിലിൽ വെറും തറയിൽ വികൃത രൂപമായി ദിലീപ്; മനസ്സലിഞ്ഞു; തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ആർ ശ്രീലേഖ

Leave a Reply

Your email address will not be published.