കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കാമോ.? കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഡോസ് എങ്ങനെ.? 

Leave a Reply

Your email address will not be published.