നടൻ രതീഷിന്റെ മരണത്തിന് വീട്ടിൽ പോയി വരുമ്പോൾ അപകടം രക്ഷിച്ചത് രതീഷ് അന്ന് സംഭവിച്ചത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.