സ്വന്തം മകളെ നോക്കാത്ത അമ്മ.. മഞ്ജുവിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് നടി… I 

Leave a Reply

Your email address will not be published.