മാന്യമായി തുണിയുടുക്കാൻ പഠിക്കൂ പൂർണിമേ..നൃത്തമൊക്കെ പിന്നെ ആകാമല്ലോ.മക്കളൊക്കെ ഇത്രേം വലുതായില്ലേ??

Leave a Reply

Your email address will not be published.