ദൈവമേ കാമസൂത്രയിൽ അഭിനയിച്ചിപ്പോൾ ശ്വേത മേനോന് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ ?? അതുപോലെ ആർക്കും വരരുതേ !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.