ഓഡിയോ പുറത്ത്..!! ‘ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ചാക്കോച്ചൻ കൂടെത്തന്നെ നിന്നു’.. ലൈവിൽ മഞ്ജു പറഞ്ഞത്..

Leave a Reply

Your email address will not be published.